"საქართველო და მსოფლიო" - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

Georgia & World 

 `კავკასიის მტკივნეული წრის" გახსნა მხოლოდ რუსეთს შეუძლია!

(ინტერვიუ დამოუკიდებელ ქართველ პოლიტოლოგ არნო ხიდირბეგიშვილთან  - Day.Az)

08.10.2008

_ batono arno, miuxedavad imisa, rom ai, ukve ori Tvea, rac sabrZolo moqmedebebi damTavrda saqarTveloSi, viTareba kvlav ukiduresad daZabulia, mxedvelobaSi maqvs calkeuli faqtebi, romlebmac daRupvamde miiyvana mSvidobiani mosaxleoba da mTlianad saqarTvelosa da ruseTs Soris urTierToba. ra xdeba, Tqveni azriT?

_ mTavari, rac yvelam unda gaigos, isaa, rom ruseTi arasodes dauTmobs amerikis SeerTebul Statebs kavkasiasa da saqarTvelos. is saqarTveloSi 200 welia, 1783 wlidan! keTili, davaneboT Tavi am 200 wels da vTqvaT _ 1921 wlidan: igi 70 wlis ganmavlobaSi abandebda aq Tavis interesebsa da finansebs, amerika ki _ mxolod oTxweliwad-naxevris ganmavlobaSi, mis mierve organizebuli `vardebis revoluciis~ Semdeg, 2003 wels. `ruseTis xeli muSaTa koJrebSia!~ _ ganacxada vladimer putinma 3 oqtombers, timoSenkosTan erTobliv preskonferenciaze; es iyo mesiji ssr kavSiris yvela yofili respublikisadmi.

_ diax, magram axla ssr kavSiris maSindeli respublikebi gana damoukidebeli saxelmwifoebi ar arian, romlebsac sruli ufleba aqvT, Tavad gadawyviton TavianTi bedi?!

_ agixsniT: `erTgulebis qamari~, romelsac Sua saukuneebSi saxlidan didi xniT wasuli eWviani qmrebi artyamdnen TavianT colebs _ aRmosavleTis mzeTunaxavebs, hgavs im uSiSroebis sartyels, romelsac irtyams dRes fexze wamomdgari ruseTi. da yvelaze intimuri adgili, romelic unda daicvas am sartyelma (mapatieT naturalizmisTvis), aris swored qvemoT _ mucelqveS! Cven ki viciT, rom ruseTis mucelqveSeTi _ es kavkasiaa...

amitom ruseTi ar dauSvebs, rom amerikis SeerTebulma Statebma `Seipyros~ igi saqarTvelos meSveobiT, romelmac isurva TavisTvis ufro mimzidveli `okeanisgaRmeli kavaleri~ amerikis SeerTebuli Statebis saxiT. ruseTi moTminebiT adevnebda Tvalyurs SeerTebuli Statebis mier oTxweliwad-naxevris ganmavlobaSi am `erTgulebis qamrisTvis~ `gasaRebis~ momzadebis process. magram dadga momenti, roca amerikis SeerTebuli Statebi mzad iyo, `Seeyo~ gasaRebi `klitis WrilSi~, rac samxreT oseTi gaxda!.. amrigad, `qarTuli gasaRebis~ daxmarebiT `erTgulebis qamris~ gaxsniTa da `SigniT~, e.i. samxreT da CrdiloeT kavkasiaSi SeRweviT, amerikis SeerTebuli Statebi `Seipyrobda~ `rus mzeTunaxavsac~ _ ruseTs! es politikuri realobaa da ar aqvs mniSvneloba, acbunebs igi vinmes Tu ara. es realobaa da politikosebma yovelTvis unda gaiTvaliswinon igi.

_ ra prevenciuli zomebi miiRo ruseTma saamisod?

_ amJamad cxinvalis regionSi saqarTvelos xelisuflebis avantiuris gamoyenebiT, ruseTma moawyo dazverva brZoliT. oqtomberSi Jenevis konferenciis, noemberSi amerikis SeerTebuli Statebis prezidentis arCevisa da dekemberSi natos ministerialis gegmis (romelzec Cven erTmniSvnelovnad ar mogvcemen natoSi wevrobisa moqmedebaTa Semdeg, afxazeTTan da samxreT oseTTan erTad Cven mTel msoflioSi (ruseTisTvis `kbenis~ gansakuTrebuli aucileblobis gareSe!) aRaravis gavaxsendebiT... es iqneba e.w. msoflios `demokratiuli sazogadoebriobis~ _ amerikis SeerTebuli Statebisa da evrokavSiris ukanaskneli `Tqafuni~, rac aisaxeba sxvadasxva rezoluciaSi. amis Semdeg sapasuxo sityvas aiRebs `amxanagi mauzeri~, ese igi ruseTi, visac droc xels Seuwyobs...

_ rogor fiqrobT, ras izams?

_ ruseTs mTeli am oTxi wlis ganmavlobaSi saqarTvelosTan partnioruli urTierTobis damyarebis amao imedi hqonda; sul cota, _ mis mier saxelmwifo neitralitetis politikis gatarebisa, rac ar moxda: samwuxarod, saqarTvelo ar gaxda neitraluri saxelmwifo, rogorc fineTi da SvedeTi... da amitom ruseTi mova saqarTveloSi mesamed da ukanasknelad da ukve samudamod! (pirvelad es iyo 1783 wels _ georgievskis traqtati, meored 1921 wels _ gasabWoeba da ssr kavSiri).

_ ra iqneba sababi am `mesame mosvlisaTvis~?

_ es SeiZleba ramdenime iyos:

scenaris pirveli varianti _ Sinaomi, rac ase gvaxasiaTebs Cven, qarTvelebs. rogorc 1993 wels, rodesac ioseliani-kitovani-siguas samxedro sabWom SevardnaZis TavmjdomareobiT mimarTa ruseTs daxmarebisTvis da aw gardacvlili admiral baltinis gemebma gadmosxes desanti, romelmac gadaarCina isini Tavisianebisagan (ukve quTaisamde mosul devnil prezident gamsaxurdias momxre samxedro formirebebisagan), ase SeiZleba moxdes axlac: ese igi gaerTianebuli opozicia moawyobs uwesrigobis provocirebas da qveyana aRmoCndeba samoqalaqo omis zRvarze. da misive (gaerTianebuli opoziciis) TxovniT (isedac!), rusuli jarebi Semovlen saqarTvelos mTel teritoriaze `uwesrigobis Sewyvetisa da samoqalaqo mSvidobis damyarebis~ mizniT.

scenaris me-2 varianti _ kriminaluri omi. prezident saakaSvilis Camogdebis Semdeg saqarTveloSi gaCaRdeba kriminaluri omi: qveyanaSi dabrundebian am wlebSi qveynidan gaqceuli kriminaluri avtoritetebi da saakaSvilis mier ganawyenebul yofil korumpirebul CinovnikebTan da biznesmenebTan erTad, visac man milionebi waarTva, `gaaCaReben~ kriminalur garCevebs, rogorc gasuli saukunis 90-ian wlebSi. amis Semdeg droebiTi an samxedro sabWo (rac arsebiTad erTi da igivea!) mimarTavs ruseTs konstituciuri wesrigis damyarebisa da samoqalaqo mosaxleobis dacvis TxovniT.

scenaris me-3 varianti _ pasuxi amerikis SeerTebuli Statebis provokaciebze. saqme isaa, rom iamadaevisa da ziazikovis (inguSeTis prezidentis Zma) mkvleloba, afeTqebebi soxumSi uSiSroebis saxelmwifo SenobasTan, srolebi karierze sofel orWosTan, afeTqeba mSvidobismyofelTa SenobasTan cxinvalSi _ es yvelaferi erTi jaWvis rgolebia! amerikis SeerTebulma Statebma, romelmac ver gabeda, Ria frontiT dapirispireboda ruseTs 8-12 agvistos xuTdRian omSi da waago pirveli brZola kavkasiaSi, ver miiRo `erTgulebis qamris~ gasaRebi.

da axla ar aris gamoricxuli, rom is amzadebdes `meore eSelons~ (da kvlav gulubryvilo saqarTvelos xeliT): amjerad moxdeba teraqtebisa da partizanuli omis provocireba! es sababs miscems amerikis SeerTebul Statebs, movides aq Riad, terorizmTan brZolis droSiT, raTa aCvenos, rom ruseTis mier kontrolirebul teritoriazec ki sajiniboa da, rom samxreT oseTis yvela mosaxles rodi unda rusebi da maTi kaci kokoiTi. amiT isini axdenen sanakoevis politikuri gvamis `galvanizirebas~ misi gamgzavrebisTvis JenevaSi evrosabWos konferenciaze mimdinare wlis oqtomberSi.

magram amerikis SeerTebuli Statebi ar iTvaliswinebs, rom saqarTvelosa da ruseTs Soris arsebobs xelSekruleba baTumsa da gudauTaSi antiteroristuli centrebis Seqmnis Sesaxeb, da rom ruseTi sul raRac ramdenime aTeuli kilometriTaa dacilebuli Tbiliss da bevrad axloa, vidre vaSingtoni... amgvarad saqarTvelos Razis meore seqtorad gadaqceviT, amerikis SeerTebuli Statebi Seecdeba, gadairCinos Tundac raime pozicia saqarTveloSi, Tundac Tavisi fulis nawili, ase warumateblad rom `daabanda~ qarTul proeqtSi!

scenaris me-4 varianti _ omis prevencia iranSi. rogorc ki moaxlovdeba `X"-s saaTi da ruseTi gaigebs, rom amerikis SeerTebuli Statebi amzadebs dartymas iranze, an saqarTveloSi raketsawinaaRmdego Tavdacvis sistemebs daayenebs, ruseTi saakaSvilis militaristuli da agresiuli reJimis kavkasiaSi amerikis SeerTebuli Statebisa da natos xelSemwyobad gamocxadebiT, romlebic apireben saqarTvelos gamoyenebas iranze dartymisaTvis, saswrafod Seiyvans Tavis jarebs ori mimarTulebiT _ afxazeTidan da samxreT oseTidan. amis gakeTeba aucilebeli iqneba im mizniT, rom daicvas amas winaT mis mier aRiarebuli respublikebi (afxazeTi da samxreT oseTi), romlebsac daemuqrebaT safrTxe iranis sapasuxo dartymis SemTxvevaSi. ese igi, es gakeTdeba ruseTis moqalaqeTa dasacavad am respublikebis teritoriaze, agreTve, Tavad ruseTis samxreTi sazRvrebis dasacavad. kavkasiis dacviT ruseTi daimsaxurebs amierkavkasiis yvela respublikisa da TurqeTis mowonebas, imitomac, rom irani dRes TurqeTis, somxeTisa da azerbaijanis partnioria da amerikisaTvis aRar warmoadgens iol samiznes!

azerbaijani, somxeTi, irani da TurqeTi xom ukve Camoyalibdnen _ yvela maTgani, ase Tu ise, dRes ruseTTanaa! sxvaTaSoris, am dReebSi, albaT, Sedgeba medvedevis viziti erevanSi, sadac miaRweven SeTanxmebas somxeTSi ruseTis axali (ukve meore) samxedro bazis gaxsnis Sesaxeb. me, rogorc qarTvelsa da saqarTvelos moqalaqes, naklebad unda mainteresebdes, aRiara Tu ara afxazeTisa da samxreT oseTis damoukidebloba nikaraguam, magram unda mainteresebdes, ras fiqroben Cemze mezobeli Zmebi _ ruseTi, azerbaijani da somxeTi. es Cemi mezobeli Zmebi arian, romlebic Cemze erTnairad fiqroben, ese igi cudad...

_ me ki ase erTmniSvnelovnad ar vityodi...

_ diax, samwuxarod, Cven, qarTvelebi dRes aravis vuyvarvarT... ratom?! gavixsenoT l. p. berias moxseneba saqarTvelos respublikis aqtivis krebaze 1935 wels: `qarTuli nacionaluri uklonizmi, qarTuli agresiuli nacionalizmi, mimarTuli amierkavkasiis araqarTvel erovnebaTa winaaRmdeg, qarTuli Sovinizmi, romelsac SeuZlia amierkavkasia gadaaqcios erovnebaTaSoris Setakebis arenad~ da ase Semdeg... amitom Cven, namdvilad toleranti xalxi, Cveni gonebasusti xelisuflebis gamo ar vuyvarvarT uaxloes mezoblebs, romelTa Tanamemamuleni cxovroben saqarTveloSi, da visac Cvenc, maincdamainc, `Zalian did pativs~ ara vcemT. me mxedvelobaSi maqvs:

_ azerbaijanelebi, romlebic kompaqturad cxovroben qvemo qarTlSi da ar arian warmodgenili saxelisuflo struqturebSi: isini Tavad uzrunvelyofen TavianT Tavs (da kidev _ naxevar saqarTvelos!) sasoflo-sameurneo produqtiTa da azerbaijanidan Camotanili saqonlis wvrili vaWrobiT. miwebs ki, romlebzec isini Sromoben, jer kidev am cota xnis winaT, maT ar uformebdnen, Tumca maT dRemde `atyaveben~ korumpirebuli Cinovnikebi, radgan ician maTi xasiaTi, rom ar iCivleben;

_ somxebi, romlebic kompaqturad cxovroben javaxeTis mkacri klimatiT gamorCeul raionSi, sadac normaluri gzebi dRemde araa da sadac bevr sofelSi arc wyalgayvanilobaa. amitom elodebian isini moments, rom gamoacxadon TavianTi avtonomia, anda somxeTTan SeerTeba moiTxovon, saidanac isini iReben eleqtroenergias, saskolo saxelmZRvaneloebsa da sxva daxmarebas.

_ afxazebi, Cvenive moqalaqeebi, am cota xnis winaT, visTanac movaxerxeT, gvebrZola da 15 wlis ganmavlobaSi ver SevZeliT saerTo enis gamonaxva... Tumca maTi prezidenti, qarTvel qalze daqorwinebuli bagafSi, kalaTburTSi saqarTvelos nakrebis wevri, proqarTulad iTvleboda! (gaixseneT Tundac iqauri saprezidento arCevnebi da rusuli politikuri wreebis survili _ gaeyvanaT prezidentad prorusuli xajimba).

_ osebi, aseve, Cveni moqalaqeebi, cota xnis winaT, visac Cven ukve samjer vibrZodiT, bolos ki vesrodiT `gradebs~... maTTanac ver SevZeliT Serigeba sami wlis ganmavlobaSi, vinaidan ubadrukma ministrebma, visac am saqmes avalebdnen (mekalambure iakobaSvilis tipisa), TavianTi ambiciebisa da okeanisgaRmuri instruqciebis gamo ver SeZles konsensusis moZebna yofil moWidavesTan _ Tavisufal WidaobaSi saqarTvelos Cempion kokoiTTan, visac uamravi qarTveli megobari da nacnobi hyavs.

_ CeCnebi, romlebic Cven winaaRmdeg ibrZodnen afxazeTSi da romlebzec Cven jer `Tvals vxuWavdiT~ pankisis xeobaSi, vicavdiT maT rusi specnazisa da CeCneTSi omisgan, Semdeg ki es damsaxureba maT winaSe Tavadve avSaleT, rodesac ruseTis moTxovniT gavrekeT iqidan.

_ rusebi, marTlmadidebeli eri, visTanac Cven movaxerxeT gvebrZola. Cven maT ukanaskneli sityvebiT vlanZRavT da amave dros vRebulobT daxmarebas (weliwadSi erT miliard dolarze mets!) milion-naxevari qarTvelisagan, ruseTSi rom cxovrobs da arCens ojaxebs saqarTveloSi.

_ Turqebi, romlebmac saqarTvelo `gaasufTaves~ liTonebisagan, samagierod ki mogvces mesamexarisxovani farTo moxmarebis saqoneli. swored TurqeTSi midian Cveni qalebi samuSaod (prostituciiT!). eseni is Turqebi arian, romlebsac namdvilad axsovT stambolis xelSekruleba, apireben daabrunon aq 300.000 mesxeTeli Turqi, romlebsac SemdgomSi SeeZlebaT moiTxovon an avtonomia, an Seqmnan aq TurqeTis axali vilaieTi!.

_ sxvaTaSoris, es aris movlenaTa SesaZlo ganviTarebis scenaris me-5 varianti, romelsac SeiZleba vuwodoT `arSemdgari saxelmwifo~. am scenaris mixedviT, saqarTvelos erTmaneTSi gaiyofen: TurqeTi, romelsac darCeba aWaris regioni, somxeTi _ javaxeTis regioni, azerbaijani _ qvemo qarTlis regioni da ruseTi, sadac Seva CrdiloeT oseTTan gaerTianebuli samxreT oseTi da afxazeTi!

Cven TviTon ar gviyvars erTmaneTi da, rogorc 1992-1993 wlebSi, mzad varT, veomoT erTmaneTs! ai, dainaxavT, CvenTan kvlav daiwyeba `magari erTmaneTSorisebi~ _ xelisuflebasa da opozicias Soris. mTeli ubedureba mxolod isaa, rom sinamdvileSi aravin fiqrobs saqarTveloze, fiqroben mxolod TavianT momavalze saqarTveloSi: Semosavlebze, karieraze, TavianTi naSierebis, naTesavebisa da megobrebis gauWirvebeli momavlis uzrunvelyofaze, gavlenis sferoebis, biznesebisa da obieqtebis gadanawilebaze, bankebSi aqtivebis moculobasa da adre saakaSvilis mier CamorTmeuli milionebis gadanawilebaze. erTdroulad yvela SesTavazebs Tavis Tavs vaSingtonis momaval prezidents da Cava iq gamoZaxebiT `kastingze~ (iq ukve iyvnen burjanaZe, gamyreliZe, usufaSvili, gaCeCilaZe...)

rogor ar gavixsenoT amasTan dakavSirebiT globaluri kvlevis centris xelmZRvaneli, mecnierebis doqtori aleqsandre WaWia _ moskovis saxelmwifo universitetis kursdamTavrebuli, ruseTsa da saqarTveloSi pativsacemi pirovneba, romelic piradad icnobs ruseTis dRevandel umaRles xelmZRvanelobas, agreTve, bagafSsa da afxazeTis sxva xelmZRvanelebs! is omis dawyebis ukanasknel wuTebamde saqarTvelos masobrivi informaciis saSualebebiT _ presiTa da televiziiT _ piradad prezident mixeil saakaSvils Tavis samsaxurs sTavazobda ruseTsa da saqarTvelos Soris ukiduresi daZabulobis moxsnis mizniT! WaWias es namdvilad SeeZlo, vinaidan is piradad icnobs premier putinsac da prezident medvedevsac! vfiqrob, rom isini misi Rirsebis gaTvaliswinebiT, daTanxmdebodnen am dialogze, Tu WaWia mediatori iqneboda am procesSi. vai rom, prezidentma saakaSvilma es SesaZlebloba xelidan gauSva...

ai, amitom, vidre ar vaRiarebT Cvens Secdomebs ukanaskneli 18 wlis ganmavlobaSi, vidre Cven, qarTvelebs, ar gagviCndeba survili, movinanioT Cveni Secdomebi, vidre yvela sagans Tavis saxels ar davarqmevT da ar vetyviT sakuTar Tavs metad mware simarTles, vidre gzas ar gavuxsniT profesionalebs, romlebsac marTlac stkivaT guli saqarTveloze da qarTvel xalxze _ Cven ar daviwyebT sakuTari Tavis pativiscemas da, rogorc Sedegi _ Cvenc ar gvcemen pativs sxvebi, qveyanas ver gavaerTianebT! SegaxsenebT, rom gasul saukuneSi germanelebs 45 weli dasWirdaT monaniebisaTvis, ris Semdegac maT gaaerTianes germania da gaxdnen evropis erT-erTi yvelaze mowinave qveyana!

_ cocxlebi rom yofiliyvnen premier-ministri zurab Jvania da misi megobari, oligarqi badri patarkaciSvili, moxdeboda saqarTveloSi yvela es movlena? mxedvelobaSi maqvs omi ruseTTan, mis mier samxreT oseTisa da afxazeTis damoukideblobis aRiareba.

_ isini rom cocxlebi yofiliyvnen, ar iqneboda arc es omi, arc es xelisufleba... magram isini, orive, xels uSlidnen amerikis SeerTebul Statebs, amerikul scenars, amitom mokles erTic da meorec amerikulma specsamsaxurebma: `peterson end belknafis~ yofili TanamSromeli zurab Jvaniac da badri patarkaciSvilic, romlis saidumloebiT moculi sikvdilis Semdeg masTan erTad `wyvilSi~ wagebuli media-magnati rupert merdoki dRes iZulebulia, muqTad gayidos `nius korporeiSeni~ _ (msoflioSi udidesi media-korporacia!), misive sityvebiT, `sanam ar waarTves igi~...

eWvi ar aris, maTi sikvdilis saidumlo gaixsneba da ruseTi Seecdeba, amisaTvis yvelaferi gaakeTos da daadasturos amaSi amerikis SeerTebuli Statebis monawileoba, zustad ise, rogorc amerikeli da ukraineli samxedroebis monawileoba saqarTvelos teritoriaze xuTdRian omSi! diax, gavixsenoT, Tundac Jvanias pirveli nabijebi politikaSi, xudonhesis mSenebloba specialurad SeaCera maSin jer kidev `mwvane~ Jvaniam, TiTqosda ekologiis gamo, sinamdvileSi ki _ ruseTis interesebisaTvis! imitom, rom saqarTvelo `fardis daSvebis~ win ssr kavSirisagan Rebulobda `zRaprul saCuqars~ _ 10 miliardi rublis Rirebulebis umZlavres hidroeleqtrosadgurs! igi saqarTvelosTvis engurhesis alternatiuli eleqtroenergiis wyaro gaxdeboda, ris Sedegadac saqarTvelo ruseTisagan energodamoukidebeli xdeboda.

sxvaTaSoris, Jvania unda gavixsenoT somxeTis prezidentis _ serJ sarqsianis amaswinandel vizitTan dakavSirebiTac. saqme isaa, rom Jvaniam 2004 wels somxeTisgan winaswari gadaxdis saxiT aiRo 250 milioni dolari _ am qveynis wili erevani-ninowminda-axalqalaqi _ goderZis uReltexili-Coloqi-baTumis gzis mSeneblobisaTvis, sadac somxebs unda aeSenebinaT TavianTi sazRvao terminali. fulis gadaricxva momavali proeqtisTvis gaaformes sorosis fondis saSualebiT, romelmac 250 milionidan miiTvisa 50 milioni, danarCeni 200 milioni, albaT, moxmarda egreT wodebul vardebis revolucias...

da dRes, rodesac saakaSvili _ ukanaskneli `revoluciuri sameulidan~ (saakaSvili-Jvania-burjanaZe), ese igi xelisuflebidan, romelmac naxevradlegalurad aiRo somxeTis fuli, unda wavides. sarqsianma moiTxova angariSi da garantiebi... swored amitom iyo, rom is saakaSvilma ordeniT daajildova da masTan erTobliv preskonferenciaze amdens laparakobda konsorciumze. is praqtikulad gulRiad arwmunebda somxeTis prezidents, rom saqarTvelos xelisuflebas somxebi ar `moutyuebia~ da sityva misca, rom, Tu Cven ara, Cveni STamomavloba dainaxavs sikeTesa da mogebas am gzisagan, romelic aucileblad aSendeba! magram im droisaTvis, vfiqrob, an `viri mokvdeba, an _ viris patroni~.

sxvaTaSoris, prezidenti saakaSvili am TvalsazrisiT Jvanias `Rirseuli gamgrZelebelia~; Tu Jvaniam `Camowera~ somxeTis fuli, saakaSvilma azerbaijanisa, ese igi 200 milioni dolari yarsi-axalqalaqi-baqos rkinigzis mSeneblobaze, romelic, albaT, ver aSenebda da kredits (200 milioni dolaris odenobiT) saqarTvelo azerbaijans ver daubrunebs, vinaidan, xelSekrulebis Tanaxmad, mas es krediti unda daefara im mogebidan, romelic unda mieRo yazaxeTisa da TurqmeneTis tvirTebis tranzitidan. maTi albaToba ukanaskneli movlenebis Semdeg, agreTve, TurqeTis survilis gamo _ aRadginos rkinigzis TurqeTi-somxeTis monakveTi _ nuls utoldeba!..

_ da bolo SekiTxva: ra iqneba xval, uaxloes kvirebSi?

_ mokle drois ganmavlobaSi saakaSvili jer kidev yvelasTvis misaRebi iqneba. vaSingtons misTvis ar scalia (arCevnebi, ipoTekuri krizisi), evropam maqsimumi ukve gaakeTa da didi fuli gaiRo damkvirveblebisTvis `lamazi~ avtomobilebis SesaZenad. arada, am damkvirveblebs araviTari uflebebi ar gaaCniaT (ese igi aris `logistika~, magram araa logika!). xels aZlevs saakaSvilsac da ruseTsac, romelsac SeuZlia igi `TvaliTac ar daenaxos~ da amave dros akeTos is, rasac sxva nebismieris dros ver gabedavda; axla is moawyobs Tavis sazRvrebs samxreT oseTTan da afxazeTTan, gaaZlierebs bazebs da galis raionSi gascems pasportebs, moaxdens enguris `privatizacias~, gadawyvets problemebs `meore flangze~ _ ukrainaSi (TiTqmis ukve gadawyvita!), mere ki...

diax, iqneba `kosmetikuri gadaadgilebani~ mTavrobaSi, cotas Tavisuflebasac gaviTamaSebT masobrivi informaciis saSualebebSi da msgavs demokratiul TamaSebsac (mosamarTleebs, magaliTad, ukve niSnaven uvadod, `maestros~ daubrunes licenzia!), magram es ar uSvelis: ekonomika, anu koncentrirebuli politika Tavs Seaxsenebs: zamTari iqneba mSieri da civi, gazi gaZvirda, `yaztransgazma~ da `intergazma~ ukve gazardes fasebi. am situaciaSi SeiZleba moxdes bunebrivi socialuri afeTqeba, mSieri xalxis bunti, romelic provocirebuli iqneba Tavad xelisuflebis mier Tavissave winaaRmdeg. esec Tqveni kidev erTi saqarTveloSi ruseTis Semosvlis scenaris me-5 `saxalxo~ varianti, romelic daamSvidebs da daapurebs xalxs, SeiZens qarTul Rvinos da `borjoms~, aRadgens saqarTvelos teritoriul mTlianobas, sadac (Tavdapirvelad _ konfederaciis uflebiT) Sevlen afxazeTisa da oseTis respublikebi. da, rogorc odesRac didi qarTveli mwerali da sazogado moRvawe ilia WavWavaZe aRniSnavda: `am Rirssaxsovari dRidan saqarTvelom moipova simSvide, didma erTmorwmune xalxma gafanta maradiuli SiSi daundobeli mtrebis winaSe. daSoSminda didi xnis simSvidis unaxavi daRlili qveyana, daisvena aoxrebisa da gaCanagebisagan, gamudmebuli omebisa da brZolisagan... dadga axali dro, simSvidisa da usafrTxo cxovrebis dro sisxlisagan daclili da jvarcmuli saqarTvelosaTvis!~