"საქართველო და მსოფლიო" - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი

Georgia & World 

 

ar­no xi­dir­be­giS­vi­li:

 

`sa­qar­T­ve­lo­Si bev­ri aR­moC­n­da ki­ka­biZe, mag­ram ar­c er­Ti _ ka­mi­kaZe!~

 

http://geworld.net/pictures/3aar.jpg

 

_ ra cvli­le­be­bi mox­da sa­qar­T­ve­los xe­li­suf­le­bis po­li­ti­ka­Si na­tos bri­u­se­lis mi­nis­te­ri­a­lis Sem­deg, sa­dac sa­qar­T­ve­los uari uTx­res na­tos wev­ro­bis moq­me­de­ba­Ta geg­mis mi­ni­We­ba­ze? - ამ კითხვებით მივმართეთ პუბლიცისტს, პოლიტოლოგს, ცნობილ ექსპერტს ეროვნული უმცირესობების საკითხებში _ არნო ხიდირბეგიშვილს.

_ `de­kem­b­ris mi­nis­te­ri­a­li _ es dax­ma­re­bis fi­na­li­a~ ame­ri­kis Se­er­Te­bu­li Sta­te­bi­sa da da­sav­le­Tis,~ _ gan­vacxa­de me jer ki­dev ori Tvis wi­naT `no­vos­ti-azer­ba­i­ja­nis­T­vis~ mi­ce­mul in­ter­vi­u­Si. asec ga­mo­vi­da: sa­qar­T­ve­los ki­dev er­Txel `ga­u­mas­pinZldnen~ sity­vi­e­ri da­pi­re­biT, rom mi­i­Reb­d­nen na­to­Si sa­mo­mav­lod, Tu mi­si xe­li­suf­le­ba ga­na­xor­ci­e­lebs de­mok­ra­ti­ul re­for­mebs da mi­u­ax­lov­de­ba Crdi­lo­at­lan­ti­kur stan­dar­tebs! am mi­nis­te­ri­a­lis Sem­deg Cven­Si da­iwyo `mi­ni-is­te­ri­a­li~ mTav­ro­ba­Si: uc­baT Sec­va­les xu­Ti mi­nis­t­ri da uSiS­ro­e­bis sab­Wos mdi­va­ni, ra­mac av­to­ma­tu­rad ga­mo­iw­via uam­ra­vi ga­dad­go­ma qvem­d­gom rgo­leb­Si da ri­Tac sa­qar­T­ve­los xe­li­suf­le­bam se­ri­o­zu­lad Se­av­so opo­zi­ci­is ri­ge­bi. amiT Se­saZle­be­li gax­da daZabu­lo­bis dro­e­bi­Ti gan­mux­t­va _ mo­qa­la­qe­e­bis yu­radRe­ba od­nav ga­da­ir­To mZime fi­nan­su­ri prob­le­me­bis­dan, mag­ram bu­fe­rul zo­neb­Si mud­mi­vi sis­x­li­a­ni in­ci­den­te­bi da sam­x­reT ose­Ti­dan aTa­so­biT ltol­vi­li ma­le SeiZle­ba gax­des ko­lo­sa­lu­ri so­ci­a­lu­ri daZabu­lo­bis wya­ro. Si­da­po­li­ti­ku­ri si­tu­a­cia sa­qar­T­ve­lo­Si uax­lo­es pe­ri­od­Si kvlav daiZabe­ba, mag­ram am­je­rad sa­a­kaS­vils SeiZle­ba aRar eyos re­sur­se­bi opo­zi­ci­u­ri um­rav­le­so­bis da­saT­r­gu­na­vad. Tum­ca, ara mgo­nia, rom es mox­des axa­li, 2009 wlis wi­na dRe­eb­Si (ro­gorc 1991 wels, ro­de­sac rus­Ta­ve­lis pros­peq­t­ze tan­ke­bi par­la­men­tis Se­no­bis­ken is­rod­nen, sa­dac ij­da pre­zi­den­ti gam­sa­xur­di­a. dRes sa­qar­T­ve­lo­Si aRa­r arian mos­kov­Si myo­fi ki­to­va­nis an aw gan­s­ve­ne­bu­li iose­li­a­nis msgav­si fi­gu­re­bi, par­la­men­t­Si ki am­Ja­mad aris ara zvi­a­di, ara­med xa­Tu­na go­go­riS­vi­li _ `CauZira­vi~ pi­rov­ne­ba, ro­me­lic uSu­a­lod mo­na­wi­le­o­bda sa­qar­T­ve­los xe­li­suf­le­bis yve­la afe­ra­Si uka­nas­k­ne­li 15 wlis gan­mav­lo­ba­Si.

_ SeiZle­ba, rom sa­qar­T­ve­lo­Si mox­des mo­ri­gi re­vo­lu­cia?

_ ar aris ga­mo­ricxu­li, Tum­ca xe­li­suf­le­ba  SeiZle­ba   par­la­men­ti­sa da pre­zi­den­tis rig­ga­re­Se ar­Cev­ne­bis gziT Seic­v­los ga­zafxu­lis­T­vis. es ki, ro­gorc uk­ve Se­veC­vi­eT, ga­dawy­de­ba sa­qar­T­ve­lo­dan So­rs. re­a­lu­ri mi­ze­zi ki iq­ne­ba mo­qa­la­qe­Ta ma­te­ri­a­lu­ri ga­Wir­ve­ba: SeuZlia ki ada­mi­ans sa­xel­m­wi­fo­Si, ro­me­lic acxa­debs pre­ten­zi­as ev­ro­kav­Si­ris an na­tos wev­ro­ba­ze, ga­mo­vi­des af­Ti­a­qi­dan ise, rom ara­fe­ri iyi­dos? bu­ti­ki­dan da av­to­sa­lo­ni­dan ki ara _ af­Ti­a­qi­dan?! ar SeuZlia, an mxo­lod _ sa­saf­la­os mi­mar­Tu­le­biT! iq­neb, sa­qar­T­ve­lo­ze imoq­me­da msof­li­os sa­fi­nan­so kri­zis­ma da war­mo­e­bis stag­na­ci­am? ar umoq­me­dia imi­tom, rom sa­qar­T­ve­los ar ga­aC­nia arc eko­no­mi­ka, arc war­mo­e­ba! sa­ma­gi­e­rod, ga­aC­nia fi­nan­se­bi, umaR­le­si ran­gis zRap­ru­lad gam­did­re­bu­li Ci­nov­ni­ke­bis ji­be­eb­Si!..

_ Tqven ax­la­xan aR­niS­neT, rom xe­li­suf­le­bis Se­saZlo Sec­v­lis sce­na­ri sa­qar­T­ve­lo­dan  Sors iwe­re­ba. sad?

_ kvlav va­Sin­g­ton­Si. Tum­ca oba­ma gverds auv­lis sa­a­kaS­vils da, mi­ma­va­li wlis ian­v­ris sap­re­zi­den­to ar­Cev­ne­bis­gan gan­s­x­va­ve­biT, sa­qar­T­ve­los dRe­van­de­li pre­zi­den­ti xe­li­suf­le­ba­Si ve­Ra­ra­so­des dab­run­de­ba. mi­u­xe­da­vad ami­sa, ame­ri­kis Se­er­Te­bu­li Sta­te­bi sa­qar­T­ve­lo­dan ubrZol­ve­lad ar wa­va, ris Se­sa­xe­bac uka­nas­k­nel xa­neb­Si mow­mobs ame­ri­kis Se­er­Te­bu­li Sta­te­bis Tav­dac­vis mi­nis­t­ris ge­it­si­sa da Ta­vad oba­mas ga­mos­v­le­bis ri­to­ri­ka...

_ mag­ram, Tu sa­xel­m­wi­fo­Si saq­me ase cu­da­daa, ras em­ya­re­ba sa­qar­T­ve­los  dRe­van­de­li xe­li­suf­le­ba?

_ mi­si er­Ta­der­Ti Zli­e­ri po­zi­cia _ es Zli­e­ri po­li­ciaa! er­Ta­der­Ti struq­tu­ra, ro­mel­sac em­ya­re­ba dRe­van­de­li xe­li­suf­le­ba _ esaa gar­k­ve­u­lad mo­mu­Sa­ve po­li­cia: Si­na­gan saq­me­Ta mi­nis­t­ri me­ra­biS­vi­li, ra­sac mas­ze ar un­da la­pa­ra­kob­d­nen, aR­moC­n­da Se­sa­niS­na­vi me­nej­ne­ri _ is mTli­a­nad akon­t­ro­lebs si­tu­a­ci­as da, mi­u­xe­da­vad yve­la `ga­dax­ri­sa~, mas ar Seh­xe­bia ar­c er­Ti sa­kad­ro `ka­ru­se­li~. man ar da­uS­va da­na­kar­ge­bi Si­na­gan saq­me­Ta sa­mi­nis­t­ros spec­da­niS­nu­le­bis pi­rad Se­mad­gen­lo­ba­Si ag­vis­tos omis dros, ag­reT­ve, qvey­nis Sig­niT kri­mi­na­li­te­tis gaZli­e­re­ba: sa­pat­ru­lo sam­sa­xu­re­bi mu­Sa­ob­d­nen, ro­gorc yo­vel­T­vis, unak­lod, da rom ar yo­fi­li­yo po­li­ci­is  mu­Sa­o­ba, kri­mi­na­le­bi, rom­leb­sac sa­a­kaS­vi­lis was­v­la swyu­ro­daT, da­iwyeb­d­nen Tbi­lis­Si kri­mi­na­lur oms, ris Sem­de­gac sa­qar­T­ve­los xe­li­suf­le­ba­Si dab­run­de­bo­da yo­fi­li par­ti­ul-kom­kav­Si­ru­li no­men­k­la­tu­ris na­wi­li, am­Ja­mad rom `star­t­ze~ im­yo­fe­ba.

ami­tom su­lac ar ga­mik­vir­de­ba, Tu Tval­mi­saw­v­dom mo­ma­val­Si sa­qar­T­ve­los pre­zi­den­ti gax­deba dRe­van­de­li Si­na­gan saq­me­Ta mi­nis­t­ri; saf­ran­ge­Tis pre­zi­den­ti  xom gax­da saf­ran­ge­Tis Si­na­gan saq­me­Ta mi­nis­t­ri 2004-2006 wleb­Si sar­ko­zi?! am va­ri­ants me `fran­guls~ vu­wo­deb.

_ `fran­gu­li va­ri­an­tis~ gar­da, sa­qar­T­ve­los ro­me­li opo­zi­ci­u­ri Zale­bi­sa da po­li­ti­ko­se­bis San­se­bi mi­gaC­ni­aT Tqven yve­la­ze maR­la?

_ isi­ni, vi­sac ame­ri­kis Se­er­Te­bu­li Sta­te­bi da­u­Wers mxars, cal­ke mdga­ri sa­qar­T­ve­los le­i­bo­ris­tu­li par­ti­is ga­mok­le­biT. yve­la da­nar­Ce­ni `par­ti­is~ li­de­ri va­Sin­g­ton­Si `kas­tinggavlili~ da `sis­x­lga­das­x­muli~ ba­to­ne­bi ari­an, rom­leb­mac sa­Sin­lad mo­a­bez­res Ta­vi qar­Tul sa­zo­ga­do­e­bas. maT So­ris Seg­viZlia Tva­li mov­k­raT, sul co­ta, yo­fil par­la­men­ta­rebs, ro­gorc maq­si­mum _ eqs pre­mi­er-mi­nistrs (dRes ofi­ci­a­lur mi­li­ar­der no­Ra­i­dels) da par­la­men­tis eqs-Tav­m­j­do­ma­res (bur­ja­naZes). yve­la maT­ga­ni sa­xel­m­wi­fo sam­sa­xur­Si yof­nis dros gam­did­r­da da kvlav surs  xe­li­suf­le­ba­Si mo­svla, mo­ma­val­Si Ta­vis ka­pi­tals  sa­i­me­do `kri­Sa~ rom Se­uq­m­nas, ise­ve, ro­gorc mo­ma­val xe­li­suf­le­ba­Si _ Ta­vi­anT STa­mo­mav­leb­sa da ax­lob­lebs. ma­Ti eleq­to­ra­ti Ra­ri­bia, ami­tom ar­Cev­ne­bis win isi­ni ga­er­Ti­an­de­bi­an: ga­sul kvi­ras uk­ve ga­er­Ti­an­d­nen usu­faS­vi­lis `res­pub­li­ke­le­bi~ da gam­y­re­liZis `a­xa­li me­mar­j­ve­ne­e­bi~, am ga­er­Ti­a­ne­bis li­de­ri SeiZle­ba  gax­des ga­e­ro­Si sa­qar­T­ve­los el­Co­bi­dan ga­dam­d­ga­ri ala­sa­nia.

sa­er­Tod ki sa­in­te­re­soa, Tu odes­me sa­qar­T­ve­lo­Si mox­de­ba lus­t­ra­cia da ga­mo­aq­vey­ne­ben uSiS­ro­e­bis sa­xel­m­wi­fo ko­mi­te­tis yo­fi­li agen­te­bis si­as, ga­mo­aq­vey­ne­ben ki ga­na sa­qar­T­ve­lo­Si ucxo­e­Tis sa­xel­m­wi­fo­Ta spec­sam­sa­xu­re­bis (ma­ga­li­Tad, daz­ver­vis cen­t­ra­lu­ri sam­mar­T­ve­los _ crus-s dRem­de moq­me­di agen­te­bis si­as? (cru qar­Tu­lad ra­sac niS­navs, yve­lam kar­gad vi­ciT!). gax­de­ba ki sa­zo­ga­do­e­bis­T­vis cno­bi­li qvey­nis yve­la dam­sa­xu­re­bu­li ja­Su­Sis sa­xe­li, Tu­ki lus­t­ra­ci­is Sem­deg (ar Seg­ve­Sa­los lus­t­ra­Si!) ise `ga­naT­de­ba, rom ga­moC­n­de­ba yve­la seq­so­ti (seq­s­Si ar Seg­ve­Sa­los!)?! ga­na ar aR­moC­n­de­ba maT So­ris ze­mo­aR­niS­nu­li `o­po­zi­ci­is~ mTe­li `li­der­Si­pi~? ag­reT­ve, zo­gi­er­Ti mi­nis­t­ri, ma­ga­li­Tad, re­in­teg­ra­ci­is mi­nis­t­ri iako­baS­vi­li, ro­mel­mac mo­ax­di­na sa­qar­T­ve­los te­ri­to­ri­is 20 pro­cen­tis re­in­teg­ra­cia ru­se­Tis Se­mad­gen­lo­ba­Si? ami­tom xom ar aris is dRe­sac Ta­nam­de­bo­ba­ze, roca am­de­ni mi­nis­t­ri Sec­va­les?!

_ mi­gaC­ni­aT `xe­li­suf­le­bis­ken mswra­fi~ sa­qar­T­ve­los mTe­li po­li­ti­ku­ri speq­t­ri `pro­a­me­ri­ku­lad?

_ le­i­bo­ris­te­bis ga­mok­le­biT su­ra­Tis sis­ru­lis­T­vis mo­vix­se­ni­eb, ag­reT­ve, fi­fi­as `qar­Tu­li po­li­ti­kis par­ti­is~ ti­pis ax­lad­ga­mo­Ce­nil e.w. par­ti­ebs (rom­leb­sac Ta­vi­an­Ti mci­re­ricxov­no­bis ga­mo par­ti­a­sac ver vu­wo­deb). sxva­TaSo­ris, fi­fi­as par­ti­am ga­dawy­vi­tamo­ax­di­nos 2005 wli­dan Cem­gan far­Tod dek­la­mi­re­bu­li sa­xel­m­wi­fo ne­it­ra­li­te­tis ide­is `pri­va­ti­za­ci­a~ da amiT surs`Se­ac­di­nos~ mos­ko­vi. aR­v­niS­nav _ ne­it­ra­li­te­ti me mi­zi­dav­da 08.08.08-mde (Tu wa­i­kiTxavT in­ter­net­Si ma­sa­las `oq­ros­Ta­vi­a­ni Sex­ved­re­bi mos­kov­Si~; kerZod, 2007 wlis ap­ril­Si ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­ga­reo saq­me­Ta mi­nis­t­ris mo­ad­gi­le gri­go­ri ka­ra­sin­Tan da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is Se­i­a­ra­Re­bu­li Zale­bis ge­ne­ra­lu­ri Sta­bis uf­ros iuri ba­lu­ev­s­kis­Tan Ce­mi sa­ub­ris Ca­na­wers, dar­w­mun­de­biT, rom ma­Sin sa­qar­T­ve­los sur­vi­ls _ dam­d­ga­ri­yo ne­it­ra­li­te­tis gza­ze _ ru­se­Tis ofi­ci­a­lu­ri pi­re­bi aR­iq­vamdnen si­xa­ru­liT da ma­Sin SeiZle­bo­da krem­l­Tan Se­Tan­x­me­ba afxa­ze­Ti­sa da sam­x­reT ose­Tis Taobaze. oRond Se­Tan­x­me­ba un­da mo­ex­di­na  ara po­li­to­log da pub­li­cist xi­dir­be­giS­vils, ara­med sa­qar­T­ve­los pre­zi­dent sa­a­kaS­vils. dRes ki ra az­ri SeiZle­ba hqon­des ne­it­ra­li­tets?! iq­neb, med­ve­de­vi dah­pir­da fi­fi­as afxa­ze­Ti­sa da sam­x­reT ose­Tis dab­ru­ne­bas sa­qar­T­ve­los ne­it­ra­li­te­tis sa­nac­v­lod?! an, iq­neb, Se­var­d­naZem, ro­mel­mac pre­zi­den­tad yof­nis dros ram­den­jer­me ax­se­na `aq­ti­u­ri ne­it­ra­li­te­ti~(?!), da ro­mel­sac fi­fi­as­Tan ax­la­xan ga­uC­n­da na­Te­sa­u­ri kav­Si­re­bi, ga­dawy­vi­ta mo­ax­di­nos Ta­vi­si di­di xnis Ca­na­fiq­ris `re­a­ni­ma­ci­a~, ra­zec ma­Sin Ta­vad­ve Tqva uari?! ro­gorc edu­ard Se­var­d­naZem  pi­ra­dad miTx­ra, im mi­ze­ziT, rom `sa­qar­T­ve­lo me­tad aram­d­g­rad ga­re­moc­va­Si im­yo­fe­ba da Zali­an Zli­e­ri qvey­ne­bi xe­da­ven aq Ta­vi­anT in­te­re­sebs~...

ki­dev uf­ro di­di ble­fia kav­ka­si­is ne­it­ra­li­te­ti. ra, som­xe­bi ga­moaZeve­ben Ta­vi­an­Ti te­ri­to­ri­i­dan ru­se­Tis sam­xed­ro ba­zebs, azer­ba­i­ja­ne­le­bi ki da­ke­ta­ven ga­ba­li­nis ra­di­o­lo­ka­ci­ur sad­gurs?! ami­tom Cvens pla­gi­at-po­li­ti­ko­sebs, rom­leb­sac surT, mTe­li msof­lio ga­a­o­con, Se­de­gad SeuZli­aT mxo­lod ga­a­ci­non me­zob­le­bi!

_ zo­gi­erT in­ter­vi­u­Si Tqven am­bob­diT, rom sa­qar­T­ve­los er­Ta­der­Ti per­s­peq­ti­va  _ esaa fe­de­ra­lu­ri mowyo­ba. Tqven ase­ve mi­gaC­ni­aT ax­lac?

_ di­ax, sa­qar­T­ve­los fe­de­ra­ci­u­li res­pub­li­ka, sa­dac fe­de­ra­ci­is (an kon­fe­de­ra­ci­is) uf­le­biT Sev­len afxa­ze­Ti da sam­x­reT ose­Ti _ es aris ga­mo­sa­va­li Seq­m­ni­li si­tu­a­ci­i­dan, mag­ram mi­si gan­xor­ci­e­le­ba SeuZlia mxo­lod sru­li­ad axal xe­li­suf­le­bas!

ai, da­i­na­xavT: ro­de­sac ze­mox­se­ne­bu­li fsev­do-opo­zi­ci­o­ne­re­bis­T­vis es xel­say­re­li gax­de­ba, isi­ni ama­ze `am­Rer­de­bi­an~, ro­gorc ax­la `mRe­ri­an~ ne­it­ra­li­tet­ze, mag­ram dRe­van­de­li xe­li­suf­le­bis dros es idea, ueW­ve­lia, ver isar­geb­lebs po­pu­la­ro­biT da amis Se­sa­xeb man Se­sa­niS­na­vad ici­s, ise­ve ro­gorc is, rom sa­qar­T­ve­los nam­d­vil axal xe­li­suf­le­ba­Si maT­T­vis ad­gi­li ar iq­ne­ba!

iciT, ra aris Cve­ni mTa­va­ri ube­du­re­ba? _ sa­qar­T­ve­lo­Si dRes aR­moC­n­da bev­ri ki­ka­biZe, mag­ram _ ar­c er­Ti ka­mi­kaZe! sad iy­v­nen 2004,2005, 2006, 2007 wleb­Si da 2008 wlis 8 ag­vis­tom­de is am­xa­na­ge­bi, rom­le­bic dRes laq­la­qo­ben ne­it­ra­li­tet­ze te­le­ek­ra­ne­bi­dan, ga­ze­Te­bis fur­c­le­bi­dan, da qu­Ceb­Si _ sa­el­Co­e­bis Se­no­be­bis win?! ro­de­sac sa­qar­T­ve­los ne­it­ra­li­te­tis mom­x­re­e­bi iT­v­le­bod­nen `Su­la­ve­ris ko­mi­te­tis~ wev­re­bad?! ro­de­sac po­li­to­lo­gi aleq­san­d­re Wa­Wia msof­li­os udi­des ma­sob­ri­vi in­for­ma­ci­is sa­Su­a­le­beb­Si mec­ni­e­ru­lad asa­bu­Teb­da sa­qar­T­ve­los­T­vis sa­xel­m­wi­fo da sam­xed­ro ne­it­ra­li­te­tis po­li­ti­kis xel­say­re­lo­bas? dRes ki, ro­de­sac pre­zi­den­ti sa­a­kaS­vi­li `nok­da­un­Si­a~, ma­Sa­sa­da­me, SeiZle­ba mis­T­vis `pan­Ru­ris amok­v­ra~ da Ta­nac _ iT­v­le­bo­de `ga­be­du­lad~?! da ra aris da­ma­xa­si­a­Te­be­li ase­Ti ti­pis po­li­ti­ku­ri gva­me­bis­T­vis? isi­ni yo­vel kuTxe­Si tra­ba­xo­ben imiT, rom `ne­it­ra­lu­re­bi~ ari­an Ta­vis­Ta­vad da ar iRe­ben fuls arc ame­ri­ke­le­bis­gan, arc ru­se­bis­gan. iciT, ra­tom?! imi­tom, rom maT fuls ara­vin sTa­va­zobs _ TeTr sax­l­sa da krem­l­Si idi­o­te­bi ar ari­an da ar iZle­vi­an fuls ase­Ti po­li­ti­ku­ri `tvir­Ti 200~-sTvis.

_ Tqve­ni Se­fa­se­biT, qar­T­vel po­li­ti­kos­Ta um­rav­le­so­ba pro­fe­si­o­na­liz­mi­sa da pat­ri­o­tiz­mis de­fi­cits ga­nic­dis...

_ da si­ma­ma­cis de­fi­cits! ver war­mo­mid­ge­nia cocxa­li Ce­Ce­ni, ro­mel­sac omis dros mo­wi­na­aR­m­de­ge mSvi­dad ar­T­mevs axal tanks! ra­to­maa, rom Cven, qar­T­ve­lebs, So­ris, ag­vis­tos mov­le­ne­bis dros, ar aR­moC­n­da arc er­Ti ka­mi­kaZe, ro­me­lic tan­k­Tan er­Tad Tav­sac aifeT­qeb­da, mters rom ar Ca­var­d­no­da xel­Si?! imi­tom xom ara, rom CeC­ne­bis­gan gan­s­x­va­ve­biT, qar­T­ve­li me­o­ma­ri am om­Si sus­tad mo­ti­vi­re­bu­li iyo _ `bun­dov­nad~ hqon­da war­mod­ge­ni­li: ra­tom da vis eome­ba?!

da, ai, pa­ra­doq­si: Tu russ Ce­Ce­ni is­to­ri­u­lad ar uy­vars, mag­ram pa­tivs scems mas, qar­T­vels dRes, mar­Ta­lia, pa­tivs ar scems, mag­ram ma­inc uy­vars igi su­lis siR­r­me­Si, ga­uT­viT­c­no­bi­e­reb­lad, mag­ram ma­inc uy­vars! mxo­lod imi­tom, rom es igrZno, russ, ro­gorc mi­ni­mu­mi, pa­tivs un­da scem­de! xom ara­vin Sec­v­li­la _ arc qar­T­ve­le­bi, arc ru­se­bi, arc afxa­ze­bi oseb­Tan er­Tad, vis­Tan er­Ta­dac mog­vi­wevs cxov­re­ba? da bu­ba ki­ka­biZec ar un­da Se­ic­va­los mi­si Tay­va­nis­m­ce­me­li mi­li­o­no­biT ada­mi­a­nis war­mod­ge­na­Si: is cxov­re­ba­Sic un­da dar­Ces Ta­vi­si uk­v­da­vi ki­nog­mi­re­bis msgav­si _ iyos ke­Til­So­bi­li, ke­Ti­li mi­mi­no da ara _ po­li­ti­ko­si!

_ ro­gor mo­iq­ce­o­diT, mi­xe­il sa­a­kaS­vi­lis ad­gil­ze rom iyoT?

_ ma­pa­ti­eT, mag­ram dRes Cem­Si uf­ro me­tad la­pa­ra­ko­ben emo­ci­e­bi da ara _ po­li­to­lo­gi. mag­ram uka­nas­k­nel xa­ns, iq­neb, swo­red es faq­to­ri _ ada­mi­a­nu­ri _ ar gvyof­nis TiToeul Cven­gans, gan­sa­kuT­re­biT _ zo­gi­erT po­li­ti­koss?! iq­neb, ami­to­maa, rom isi­ni, vi­Tomc ara­fe­riao, Rvri­an uda­na­Sa­u­lo ada­mi­an­Ta sisxls da ar SeuZli­aT mo­i­la­pa­ra­kon er­T­ma­neT­Tan?! me, ma­ga­li­Tad, amas wi­naT nam­d­vi­lad ada­mi­a­nu­rad Se­me­co­da ev­ro­pa­Si uSiS­ro­e­bi­sa da Ta­namS­rom­lo­bis or­ga­ni­za­ci­is (e­u­Tos) Tav­m­j­do­ma­re aleq­san­d­re stu­bi, ro­mel­mac euTos sa­mit­ze aRi­a­ra, rom sa­qar­T­ve­los gar­Se­mo Seq­m­ni­li si­tu­a­ci­is ga­mo uka­nas­k­ne­li na­xe­va­ri wlis gan­mav­lo­ba­Si igi uf­ro xSi­rad xe­davs eka tye­Se­laS­vils, vid­re Ta­vis cols!..

Tu se­ri­o­zu­lad vi­la­pa­ra­keb­T, mi­xe­il sa­a­kaS­vi­lis ad­gil­ze me auci­leb­lad gav­f­rin­de­bo­di mos­kov­Si _ aleq­si me­o­ris dakrZal­va­ze _ ada­mi­a­nu­rad es iq­ne­bo­da swo­ri, miT ume­tes, rom uZve­le­si dro­i­dan­ve, qar­Tu­li aTa­dis Ta­nax­mad, mo­sis­x­le mtreb­sac ekuT­v­niT, mi­vid­nen er­T­ma­neT­Tan da ga­mo­xa­ton Ta­nagrZno­ba ax­lob­lis gar­dac­va­le­bis ga­mo, Sem­deg ki  Se­rig­d­nen!