Georgia & World 

 

arno xidirbegiSvili:

`iafi ofofis~ ukanaskneli iubile, anu idiotizmis faqtori qarTul

politikaSi

14. 04. 2009

image

dasawyisidanve aRvniSnav, rom iap hoop sheferis, iseve, rogorc niderlandebis sxva moqalaqeebis, mimarT mtrulad ganwyobili sulac ar var. ufro metic _ 2004 wlidan, natos generalur mdivnad misi daniSvnis Semdeg (rac saqarTveloSi `vardebis yvavilobis xanas~ daemTxva!), gasagebi mizezebis gamoisobiT, misdami TiTqmis naTesauri grZnobebic ki aRmeZra... ubralod, misi saxeli qarTulad ise JRers, rogorc `iafi ofofi~...

 

სამწუხაროდ, ადრე თუ გვიან ყველაფერ "კარგს" დასასრული აქვს, სხეფერის ვადაც ამოწურა, გასულ კვირას გამართული ნატოს 60 წლის საბილეო სამიტი მისვის მარლაც უკანასნელი აღმოჩდა... "საქარველო ალიანსის წევრი გახდება აფხაზეთსა და სამრეთ ოსეთთან ერთად!" _  დაგვამედა მან 3 აპრილს, გამომვიდობებისას და რატომღაც უცბად გამახსენდა, რომ ჩიტუნია ოფოფს სხვანარად მყრალსაც კი უწოდებენ... თუმცა ამან უეცრად საქარველოს პატრიტადცეულ, შორელი ნიდერლანდების მოქალაქესთან დამვიდობებით გამოწველი "სევდა" ვერ გამიქარვა.

მანამდე ერთი დღით ადრე,  2 აპრილს დიმიტრი მედვედევმა, "G 20"-ის სამიტის დასრულების შემდეგ, ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნირებათა ლონდონის სკოლაში ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მოწოდა, იმოქმედოს პრინციპით "არ ავნო", ხოლო ქარველი სტუდენტის შეკითხვაზე _ "აპირებთ თუ არა, აღიროთ შეცდომები, რომლებიც საქარველოსთან მიმართებაში დაუშვით ან თუ ფიქრობთ საქარველოსთან ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე?" _ მიგო: "შევეცდები, იმდენად გულფელად გიპასუხოთ, რამდენადაც ეს მესმის. ჯერ ერთი, ვფიქრობ, რომ ის დრამატული მოვლენები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა, სრულებითაც არ ასახავს რუსი ხალხის რელურ დამოკიდებულებას ქარველებისადმი; ჩემი ვარადით, ის არ არის იმ ისტორიულ გადაწყვეტილებათა გამოხატულებაც, რომლებსაც იღებნენ XVIII-XIX საკუნეებში ქართული სახელწიფოს შესაქნელად რუსეთის ხელისუფალნი. ყველაფერი, რაც მოხდა, სრუიად გულფელად გეუბნებით, საქარველოს ხელძღვანელობის სინდისზეა. ეს ჩემი პირდაპირი, თვალსაჩინო პოზიციაა. მეტიც, შემიძლია გითხრათ: როცა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი გავდი, ბატონ საკაშვილს შევდი და ვუთხარი, რომ ჩვენ მზად ვართ, სახელწიფოს ტერიტორილი მთლინობის აღგენაში დაგეხმაროთ, მაგრამ ამისვის საჭიროა მართებული მოქმედებები. ვფიქრობ, გესმით, რომ სამხედრო მოქმედებები არასროს უწყობდა ხელს სახელწიფოს განკიცებას. ერთი კაცის შეცდომის გამო ძალიან ბევმა ადამიანმა ზღო. ჩვენ გვსურს, საქარველოსთან კარგი, კეთილმეზობლური ურთიერთობები გვქონდეს. ვიმერებ: ჩვენ გვიყვარს და ვაფასებთ ქარველ ხალხს. არ მსურს რამე ურთიერთობა პრეზიდენტ საკაშვილთან და არც ვაპირებთ, მაგრამ, თუ დემოკრატილი პროცესების შედეგად, საქარველოში ხელისუფლება ადრე თუ გვიან შეიცლება, ჩვენ მზად ვიქნებით ნებისმირი თემის განსახილველად".

კიდევ რა უნდა თქვას რუსეთის პრეზიდენმა, რომ რუსულ-ქართული კულტურული და ისტორილი კავშირების მიმართ გამოხატოს თავისი ღრმა პატივისცემა, სიმპათია ქარველი ხალხისადმი; საქარველოს პატრიტულად განწყობილი საზოგადობის ნაწილთან კი ნებისმირი (მათ შორის აფხაზეთისა და სამრეთ ოსეთის საკითხებზე) დილოგისვის მზად იყოს? განა ღიმილი, რომლითაც ის ქარველი სტუდენტის შეკითხვას შეხდა და გულფელი, მეგობრული პასუხი მასზე, მტრული იყო?  "ჩინებულია!" _  კმაყოფილებით წარმოთვა მან, როდესაც შეიტყო, რომ შეკითხვის ავტორი საქარველოდან იყო. ამვარად გამოხატა მან კმაყოფილება იმის გამო, რომ პოლიტიკისა და ბიზნესის მსოფლიო სტანდარტების ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული კადრების სამჭედლოში ქარველი ჭაბუკი სწავლობდა! ვიმედოვნებ, რომ ლონდონის უმაღლესი სკოლის (რომლის დევიზიცაა "ჩასდი საგანთა არსს!") მომავალი კურდამთავრებული ჩასდებოდა საგნის არსს, კერძოდ იმას, რომ რუსეთი მეგობარია და არა  _  მტერი, რომ ცოტა თუ არსებობს დედამიწაზე უფრო ახლობელი ხალხები, ვიდრე მარმადიდებელი რუსი და ქარველი...

ამ მოვლენებამდე ერთი კვირით ადრე, 27 მარტს, რუსეთის პრეზიდენმა არასამთავრობო ორგანიზაცია "ისტორილი მემვიდრების" (საქარველო) საზოგადოებრივი საბჭოს წევრების მიმარვის პასუხად თბილისში ამ ორგანიზაციის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით მისასალმებელი წერილი გამოგზავნა, რომელშიც ნათვამია:

"დიდი ყურადღებით გავეცანი თქვენს მიმარვას. იმ პირობებში, როცა რუსეთისა და საქარველოს ხალხების ურთიერთობები სერიზულ გამოცდას გადის, აუცილებელია ისტორილი სამარლინობის აღგენა და ჩვენი საერთო წარსულის  ფაქტების პირუთნელი ასახვა.

სამწუხაროდ, ბოლო წლებში რუსეთ-საქარველოს ურთიერთობებისმეგობრობისა და კეთილმეზობლობის მრავალსაკუნოვანი ისტორია უფროდაუფრო ხშირად მახინდება, ანდა ხელახლა იწერება ცალკეულ პოლიტიკოსთა  კონიუნტურული მისრაფებების გამო. ასეთი ფალსიფიკაციბის წინააღდეგ მიმართული ქმედება, წინაპართა მიერ დანატოვარი უმდიდრესი მემვიდრების შენარჩუნება მეცნიერთა პროფესილი ღირსების საქმეა.

ამასთან დაკავშირებით თქვენი ინიციტივა დროლი და აქტულურია. ეს მნიშნელოვანი რესურსია, რომელიც ხელს შეუწყობს რუსეთისა და საქარველოს ხალხების ურთიერპატივისცემის განკიცებას. დარმუნებული ვარ, თქვენ საქმინობას რუსი მკვლევარები მხარს დაჭერენ, რადგან ისინი თქვენსავით დაინტერესებულნი არიან ჩვენი ქვეყნების ისტორიის ობიექტური წარმოჩენით, რითაც ერთად შეგვიძლია ვიმაყოთ".

საქარველოში კი რა ხდებაღრმა მწუხარებით უნდა ვაღიროთ, რომ საქარველოს მთელი პოლიტისტებლიშმენტი  (ხელისუფლება, ოპოზიცია, მედია და . ექპერტები) არადეკვატურნა; არავინ ამბობს სიმარლეს, რომელიც ყველამ იცის! სიმარლეს, რომ საქარველოს და რუსეთს ერთად სავალი გზა აქვთ, რომ არ არსებობს პრობლემები, რომელთა გადაჭრა ერთობლივად არ შეეძლოთ და რომ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს!
სამაგიროდ, მთელი დღები ტელევიზორის ეკრანებიდან აშკარა სიცრუსა და დეზინფორმაციის ნაკადს გვანთხევენ: გვიმკიცებენ, რომ რუსეთი, მისი პრეზიდენტი, პრემირი, დუმა, მთავრობა, არმია, ხალხი _  უკლებლივ ყველა ერნიშნელოვნად საქარველოს მოძულე აგრესორია!

ეს გასაკვირი არაა ბატონებისგან (ხელისუფლების გამაძღარი მოღალატე პოლიტიკოსები, პოლიტოლოგები, შორელი უცხოთიდან დაფინანსებული ათასსი ჯურის NGO (არასამთავრობო ორგანიზაციბის და ფონდების ხელძღვანელები), რომელთაც გვარის გარდა ქართული არაფერი შერჩენიათ. საქარველოს დღევანდელი ხელისუფლება მითირი "რუსული სამხედრო საფთხით" საზდოობს (უწინ ამას "საბჭოთა სამხედრო საფთხე" ერვა). მის გარეშე (ანუ გარე საფთხის, პოტენცირი მოწინააღდეგის) ნაცარტუტად იქცევა ყველაფერი, რადგან იდელოგირი ღერძი გამოეცლება სახელწიფო მანქანას, ხოლო ხელისუფლებას თავის საქციელსა და ხაზინიდან გაფლანგულ მილიარდებზე მოწევს პასუხისგება! ამიტომაც გვაშინებენ რუსეთის იმპერიით. დანარჩენები კი, ვითომც ოპოზიცირი სპექრი (თავისი უმეცრების, უნიჭობის, ლაჩრობის გამოსობით), რომელმაც არ იცის, როგორ მოახდინოს საგარეო პოლიტიკური კურსის კორექტირება და დაიწყოს დილოგი რუსეთთან, უნებლი აქეზებს ხელისუფლებას (ბევრი იმის გამო, რომ მომავალში მაინც, "ხელწიფის ნავში ჩაჯდომის" პატივი ერგოს)! ამით ზარალდებიან არა პოლიტიკოსები, არამედ ჩვენ, უმრავლესობა, საქარველოს მოქალაქები...
არის კი დღეს საქარველოში ლიდერი, რომელსაც უნარი შესწევს ქვეყნის აყვავებისა და მეზობლებთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარებისა?

"საქარველოს მთელი უბედურება ისაა, რომ ასეთი ლიდერი არ არსებობს. სანამ საქარველო არ შეიცლის ვექტორს, მის მოსახლებას არაფერი ეშველება. მან შორეულ მეგობრებს ახლო მეზობელი უნდა არჩიოს, შემობრუნდეს რუსეთის, აფხაზეთისა და სამრეთ ოსეთის მოძმე ხალხებისკენ და ერთ ოჯახად იცხოვროს. როგორც კი საქარველო ამ გულფელ ნაბიჯს გადადგამს, მაშინვე დაიწყება ყველა კონლიქტური სიტუციის დარეგულირება და თითოლი ქარველისათვის სასურველი ყოფითი კომფორტის შექნა",  _  მიაჩნია ქართული დიასპორის ხელძღვანელს, ქარველების კავშირის პრეზიდენტს რუსეთში მიხეილ ხუბუტიას. იგი დასძენს: "ჩვენი მთავარი ამოცანაა, არ ჩავერიოთ საქარველოს პოლიტიკაში".
მარლაცდა, შეუძლებელია არ აღნიშნო, რომ რუსეთი დემონრაცილად სცილდება საქარველოს შიდაპოლიტიკურ ცხოვრებას, რათა უნებლი საბაბი არ მისცეს ჩვენს (ყველგან "რუსეთის ხელის" დამნახავ) ხელისუფლებას, ყველაფერში "კრემლის აგენტები" დანახოს და უდანაშალო ხალხის რეპრესიბი დაიწყოს...

აშშ- აღარ რისკავს უკვე: რუსეთთან ურთიერთობის "გადატვირვის" შემდეგ ადასტურებს, რომ დრო, როდესაც აშშ და რუსეთი ერმანეთს მტრებად მიიჩნევნენ, დიდი ხანია, წარსულს ჩაბარდა; აღირებს, რომ რუსეთთან საერთო ინტერესები აკავშირებს და იწყებს მასთან კონრუქციულ დილოგს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბირვული იარაღის არსენალის შემცირება, ტერორიზსა და ექრემიზთან ბრძოლა, ერთობლივი ძალისმევა ეკონომიკური სტაბილიზაცისა და საერთაშორისო ეკონომიკის აღორძინების საქმეში, ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარება (იხპრეზიდენტ . მედვედევისა და პრეზიდენტ . ობამას ორი ერთობლივი განცხადება, აგრეთვე, "G 20"-ის სამიტის შედეგების შემაჯამებელი კომუნიკე).

თეთრი სახლი, ალბათ, დაკმაყოფილდება საქარველოს პოლიტიკაში პრომერიკული პოლიტიკური პარტიბის არსებობით, როგორიცაა ქრისტინულ-დემოკრატილი კავშირი, რომლის ლიდერი ლონდონის სამიტის დღეებში ვაშინტონში მიიწვიეს (სადაც უწინ რიგრიგობით იწვევნენ ქართული ოპოზიციის ყველა ლიდერს). არჩევანი მასზე შემთხვევით როდი შეჩერესგიორგი თარგამაძე, მიხედავად იმისა, რომ 35 წლის გახლავთ, დაჯილდობულია საჭირო მოქნილობითა და ინტუციით (აბაშიძე-შევარნაძე-პატარკაციშვილი-საკაშვილი: თავისი პატრონების "ჩაძირული ხომალდებიდან" ის უკანასნელ, ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში გარბოდა!). ამასთან, "საქმეში გამოცდილი" ''რუსთავი 2''-ის ყოფილი წამვანებით დაკომლექტებული პარტიის სახელწოდებაში წაგებელმა აქცენმა (საქარველოს მარმადიდებლურ ეკლესისა და, მაშასადამე, სრულიად საქარველოს კათალიკოს-პატრიართან, უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მერესთან, საქარველოში გაღმერთებულ, უდიდესი ავტორიტეტის მქონე ერთადერთ პიროვნებასთან სიახლოვის მიმანიშნებელმა ქარაგმა) ელექტორატი უნდა მოზიდოს.

P.S. კითხვაზე - რატომ არ შეგვიძლია ერსა და იმავე მდინარეში ორჯერ შესლა, დიდმა მერაბ მამარდაშვილმა უპასუხა: "იმიტომ, რომ მდინარიდან არ  ამოვსულვართ..." რატომაა, რომ ქარველები დღემდე იმ მდინარეში ვსხედვართ, ამ 18 წლის წინ რომ შევედით (სსრკ- შემდეგ), დინებას ვეწინააღდეგებით და ვითოშებით? ჩვენს მდინარეებში ხომ ყინულივით ცივი წყალი იცის?!.. მაშ, რატომ არ ვებღაჭებით ხელს, რომელსაც ნაპირიდან ძველი მეგობარი ივანე გვიწდის?! ვისი იმედი გვაქვს? აშშ-ის ავიამზიდმა შარშან აგვისტოში ჩვენს დასახმარებლად ამ მდინარეში შემოსლა ხომ იუარა, აქადა, თავთხელიაო?! ნუთუ გარდა ზემოჩამოთლილი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორებისა, რაც ჩვენში პროქართულად მოაზროვნე რეალ-პოლიტიკოსების არარსებობის მიზეზია, არსებობს ფაქტორი, რომელიც სამედიცინო სფეროს უფრო განეკუთნება? თუ ასე გაგძელდა, მსოფლიში, ალბათ, ბევრი ალაპარაკდება საქარველოს პოლიტიკაში საყოველთაო იდიტიზმის ფაქტორზე!

მათ კი, ვინც ჯერ კიდევ ვერ გაგო, რომ მალე საქარველოში, მიხეილ საკაშვილის წყალობით, სიტყვა "ნატო- ხსენება გინების ტოლფასი იქნება (ისევე, როგორც სიტყვა "პერესროკა"- დამართა მიხეილ გორბაჩოვის წყალობით), მკურნალობა მოწევთ!

 

 

http://geworld.net/politics/214.html